Mitt sporadiska bloggande

Månad: september 2014 Sida 1 av 3

Äktenskapet = blott ett ekonomiskt avtal?

Idag var det dags för s.k. halvvägs diskussion med min handledare gällande mitt seminariearbete i familjerätt. Egentligen skriver jag om ett helt annat ämne än just äktenskap och äktenskapsskillnader (skilsmässa) inom familjerätt, men av någon anledning kom vi också över på det ämnet under vårt samtal. För det är relativt intressant ämne som berör de flesta av oss i något skede, men det är också ett område som inte ändras i särskilt rask takt, familjerätten är ganska statisk – men nu har man börjat att också se vissa förändrings tendenser vad det gäller ex. äktenskapet.

Eva Gottberg som är professor i familjerätt vid Åbo universitet, säger i en av sina böcker att äktenskapet som det idag ser ut närmast kan beskrivas som ”ett ekonomiskt avtal som löper med en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader”. Alltså att man skulle kunna likna vårt rättsliga institut, äktenskapet, med vilket avtal som helst som har en ekonomisk verkan. Man kan för skojskull jämföra med ett mobiltelefonabonnemang som tecknas för 24 månader, där har du en ännu längre uppsägningstid än vid ett äktenskap, och personligen kan jag väl tycka ett det känns litet främmande.

Men orsaken till att vi överhuvudtaget halkade in på detta tema var att jag planerar att skriva mitt arbete om den finska intressebevakningsfullmakten i en Nordisk kontext. Jag tycker nämligen att det är intressant att göra jämförelser med våra Nordiska grannländer, då mycket är lika mellan länderna, men att det också finns tydliga skillnader.

tarta-skillsmassa-brollop

Hur snabbt skall det vara möjligt att hoppa mellan att vara gift och ogift? Våra danska vänner tar saken till en ny tidsepok.

En tydlig skillnad är t.ex. den att när våra vänner i Danmark önskar skilja sig så kan de göra det betydligt snabbare än vad vi kan i Finland. Är båda makarna överens om att de vill skiljas och har sina webbankskoder till hands för online-identifiering så kan de logga in på en portal och sätta skilsmässan i kraft så att de är formellt skilda dagen därpå… Nog för att våra våra danska vänner är kända för att vara liberala och framstegsvänliga, men jag tycker nästan det är för snabbt och smidigt ordnat. Den lag som möjliggjorde de snabba äktenskapsskillnaderna trädde ikraft i juli 2013, och jag läste ursprungligen om saken i den svenska tidningen ”Advokaten”, men det finns också en e-artikel i Göteborgs Posten här.
I Finland får i stället endera maken eller båda makarna tillsammans inkomma till tingsrätten med en begäran (i praktiken ett papper) om äktenskapsskillnad och sen väntar en betänketid på 6 månader, innan skilsmässan kan verkställas fullt ut på separat begäran.

Få se om vi går mot ett sådant alternativ som i Danmark på sikt också här i Finland? I så fall blir nog professor Gottberg tvungen att revidera sin beskrivning av äktenskapet till följande: ”äktenskapet är ett ekonomiskt avtal, som beroende på situationen, kan löpa helt utan uppsägningstid”.

Vilka krav ställer då lagen på att man skall vara trogen den andra under äktenskapet?Svaret finner man i äktenskapslagens början var lagstiftaren velat ta in några centrala principer, men märk väl det är främst principer och strävanden. Det är svårt, för att inte säga omöjligt att gå till en domstol och kräva att domstolen t.ex. skall förplikta den andra maken att vara trogen och ”vårda” den andra maken – utan här utsträcker sig också skyldigheten återigen till en ekonomisk förpliktelse om att vid behov betala underhåll till den andra maken, medan äktenskapet varar.

”Makarna är sinsemellan likställda. De bör i äktenskapet visa varandra förtroende och i samråd verka för familjens bästa.”
— Äktenskapslagen 1 kapitel 2§ (Finlex)

Min egen åsikt i saken är den att vi går mot en alltmer tydlig gränsdragning mellan de juridiska och de moraliska förpliktelserna, i allt flera sammanhang, och nu på senare tid också i äktenskapet. Att man dels har den civila (profana) och juridiska sidan av ett äktenskap och ovanpå detta beroende på parternas (makarnas) inställning kan bygga på med en annan sida som kan inkludera andra attribut såsom moral och religion, och de förpliktelser som följer av dessa.

Är det en bra eller dålig utveckling? Det är en högst subjektiv fråga, som besvaras olika beroende på om man föredrar individualism före kollektivism och vice versa. Skall samhället och staten så långt som möjligt hållas utanför det äktenskap som sluts mellan parterna, och endast erkänna de ekonomiska bitarna som följer av äktenskapet? Svaret på den frågan är ju också beroende på din inställning till vad som är samhällets uppgift – men som sagt vi går allt tydligare mot individualism var individens frihet är i centrum. Personligen kan jag ju tycka att det är märkligt att det inte i äktenskapslagen finns ordet ”kärlek”, men det vittnar väl också om den tydliga gränsdragningen till att det rör sig om en ekonomisk/juridisk förpliktelse, plus att det kunde vara svårt att definiera. Sen är det naturligtvis så att man skall kunna komma ur ett dåligt och destruktivt äktenskap. Men om skall det vara så enkelt som i Danmark att skilja sig, det är kanske en fråga som våra politiker kommer att få ta ställning till så småningom.

 Eller som Mariska med sina ”Pahat sudet” sjunger i sången ”Liekki on sammunut” (Lågan har slocknat), ”Vi bryter sigillet och röjer den heliga eden vi gav varann, och vi ogiltigförklarar avtalet som har ratificerats av Gud själv. Vi glömmer allt vi lovade varann, det var ju ändå bara ord utan betydelse”. (fri översättning) Jag tycker att hon, Mariska, på ett bra sätt i sången fångar den komplexitet som finns i ett så stort löfte mellan två personer, och kopplingen till den ”kalla”/neutrala juridiken. Lyssna på låten kan du göra här på Youtube.

Sebastian

Juristens viktigaste verktyg

Vet du vad som sannolikt är juristens viktigaste verktyg? Svaret på den frågan är nog ganska entydigt: språket – för det är genom språket som man förverkligar juridiken.

Språket finns ju i flera former, och för juristen är det nog främst i de skriftliga och muntliga formerna. I juridikens barndom, så förekom den främst i den muntliga formen då det var fråga om sedvanerätt – alltså en rätt som fanns inom t.ex. ett landskap eller andra områden och som då byggde på praxis och andra principer som fördes vidare i muntlig form. Det var först senare, som man åtminstone i Norden började kodifiera ”lagen”, alltså att skriva ner den på papper. Och idag har vi ännu mer gått mot att juridiken utövas i den skriftliga formen – även om det muntliga ännu hänger kvar, särskilt då i processuella sammanhang: t.ex. i domstolen var det mesta av materialet (bevis, yrkanden, redogörelser m.m.) tas emot muntligen under huvudförhandlingen.

Mot bakgrunden av det, att juridiken ofta praktiseras i skriftlig form och att man under utbildningen fått flera påminnelser om vikten av ett vårdat språkbruk, som beroende på sammanhanget, skall vara mottagligt för en bred publik, så bestämde jag mig för att införskaffa just en bok om hur man skriver juridik. Boken jag köpte heter ”Juristens skrivhandbok” och är skriven av två rikssvenska författare, och är en relativt nätt historia i och med att den är på blott 130 sidor.

juristens-skrivhandbok

Mitt rykande färska exemplar av Juristens skrivhandbok från förlaget Jure AB i Sverige. Rekommenderas varmt till andra jurister, även om du inte längre skriver med en fjäderpenna…

Hittills har jag nog inte hunnit gå igenom den särskilt noga, men ett par poänger fångade jag nog upp relativt omgående. Bland annat det att man skall försöka skriva koncist och begripligt utan att medvetet försöka få språket att bli högtravande. För under utbildningen skriver vi ju främst till andra jurister och då är det lätt hänt att språket blir högtravande, och kanske något svårtillgängligt för en lekman i och med att det juridiska språkbruket skiljer sig från ett mer vardagligt dito.

Ett gott exempel, som är hämtat från den aktuella boken, är fullmakten nedan.

”Fullmakt
för envar av advokaterna Anna Andersson, Bertil Bengtsson, Cecilia Cedergren, Dag Dagsson, Erika Eriksson, Ida Isén samt jur kand Johan Johansson och/eller den fullmäktige i sitt ställe förordnar att vid domstolar och andra myndigheter anhängiggöra, utföra och bevaka min/vår talan emot Företaget Byggskräp AB eller den saken eljest kan röra angående fordran, och att även eljest företräda mig/oss i saken, att på mina/våra vägnar sluta skiljeavtal, utse skiljemän och utföra talan i skiljeförfarande, att ingå förlikning samt uppbära, mottaga och utkvittera alla mig/oss i saken tillkommande medel och handlingar.”

 

Exemplet ovan är relativt verklighetstroget, för så ser ofta en fullmakt ut som är framtagen av jurist, vilket jag har noterat av egen erfarenhet. Sannolikt skulle jag väl själv skriva i motsvarande ordning om jag fick uppdraget att ta fram en fullmakt för samma situation, åtminstone fram tills nu. 🙂 Nu tänker jag inte ge ett helt exempel på hur man kunde förenkla fullmakten, för då riskerar jag dels att överskrida citaträtten (d.v.s. hur mycket man lagligt får citera ur ett verk), men också frånta boken potentiella köpare.

Till vissa delar går det att förenkla fullmakten, t.ex. kan man byta ut svåra ord till motsvarande synonymer utan att riskera att tolkningen blir en annan. Ta ord som eljest, det kan man med fördel ersätta med ”annars” och ordet förordnar kan man ersätta med ”utser”. Medan andra delar är svårare, t.ex. är det svårt att ersätta skiljeförfarande med något annat ord – för det är en så specifik juridisk term. Vad är då ett skiljeförfarande då, kanske du frågar dig? I praktiken är det fråga om en ”privat” domstol, var man istället för en vanlig domstol med vanliga domare utser en eller tre skiljemän (vanligen advokater) som avgör tvisten. Tvisten gäller då ofta ett kommersiellt avtal mellan två företag, och istället för att välja domstolsvägen som ofta är tidskrävande och offentlig har man en privat skiljedomstol att avgöra tvisten. Dessutom kan inte en skiljedom överklagas (på annat än vissa särskilda grunder) utan den står fast, och har en lika stark rättsverkan som en vanlig dom. Yttermera (för att använda ett ”juristord”) så kan en skiljedom verkställas i princip nästan alla världens länder, tack vare New York-konventionen. Ett vanligt finskt domstolsavgörande kan ju annars relativt enkelt verkställas inom EU, men i t.ex. USA eller Kina är nog ofta domen inte ens värd pappret det är skrivet på. Medan en skiljedom som är given i Finland nog är direkt verkställbar i dessa länder.

Sebastian

Citat i höstrusket

Jag måste medge att jag har något av en avog inställning mot citat på bloggar. Orsaken till min reserverade hållning till citat är den, att oftast när jag läser bloggar så vill jag läsa skribentens (bloggarens) egna tankar och inte tankar av en tredje man.

För något som jag ogillar starkt, är när en blogg är fylld över brädden med inlägg som i sin tur är fyllda med citat som helt eller delvis saknar en koppling till innehållet i bloggen. Visst kan de (citaten) vara betydelsefulla för skribenten – men om de inte öppnas upp för bloggläsaren så förblir de oftast bara tomma ord för mig som bloggläsare. Därav måste man göra en bedömning av om citatet är tjänligt för sammanhanget – tillför det något av värde? Och förstår läsaren innebörden och kopplingen till det jag skriver om?

Jag menar, för att exemplifiera något, om jag träffar en vän på ett café och vi samspråkar om olika angelägenheter över kaffet – så inte vill jag ju då (heller) att denne skall rabbla upp massor med citat åt mig – om de inte förankras i sammanhanget på något (vettigt) sätt.

Men inga regler kommer utan undantag, och därför får det räcka med min svada, och alldeles för långa utläggning, om min inställning till citat. Så därför tänker jag nu själv göra ett undantag och inkludera ett citat av Albert Camus som jag kom att tänka på nyligen.

Citatet dök upp i huvudet för mig när jag här i veckan en morgon vandrade till jobbet längs med de många (och långa) esplanaderna i Vasa (Handels-, Hovrätts- och Korsholmsesplanaden). Den här morgonen präglades av att den var ovanligt gråtrist och dimmig, även för att vara september, så pass dimmigt att fukten klibbade sig fast i ansiktet, och senare noterade jag också, i hissens spegel, att fukten funnit grogrund i mitt hår som var drypande vått i kalufsen.

Och eftersom det är svårt att vara opåverkad av och immun mot den gråtrista miljön, om man nu inte brukar antidepressiva läkemedel förstås, även om det också lär vara felaktigt i och med att de inte är någon form av lyckopiller, så försökte jag finna någon ljuspunkt under vandringen – även om det var svårt då sikten var dålig.

Men lyfter man blicken något så ser man den vackra färgserenad och palett, som träden med sina färggranna löv har att bjuda på, för den som orkar ta sig tid att titta och ta del av den. Och det var det jag tyckte Camus hade lyckats fånga så fyndigt i följande citat:

citat-camus

”Hösten är som en andra vår, då varje löv är en blomma” Man skall kanske se både på våren och hösten som övergångsårstider, vilket de egentligen ju är?

Camus, som var en fransk författare och som också blev premierad med nobelpriset i litteratur, skrev böcker främst inom den existentiella och realistiska genren. Och även om de kan vara tunga ämnesområden att ta del av, bl.a. ansåg Camus att tillvaron var alldeles kaotisk och slumpmässig på ett sätt som (helt) saknade mening, så kan man ändå ibland finna något underfundigt och uppmuntrade i det – hur motsägelsefullt det än kan låta. Vilket jag anser att citatet ovan är ett exempel på i all sin enkelhet.

camus-om-vanskap

Camus definition av vänskap: ”Gå inte bakom mig; jag kanske inte leder dig rätt. Gå inte före mig; jag kanske inte följer dig. Bara gå bredvid mig och var min vän”

Det tidigare citatet, om hösten, kanske jag hade lyckats förankra någorlunda i texten? Men citatet ovan, också det av Camus, kunde jag helt enkelt inte låta vara förbigått – så där bröt jag väl definitivt mot min just stipulerade regel. Men det är det värt, eftersom citatet så bra beskriver vad (riktig) vänskap är och som vi säkert alla är i behov av i höstrusket, kanske mera av än annars?

korsholmsesplanaden-i-september

Korsholmsesplanaden i Vasa inlindad i klibbig och fuktig dimma, som begränsar sikten till ett halvt kvarter, en morgon i mitten av september.

Nu fortsätter jag ännu ett tag med praktiken, innan det sen är dags att återgå till studiebänken på universitet igen – vilket ju annars brukar vara det normala till hösten för mig också.

/ Sebastian

20 år sedan Estoniakatastrofen

Jag har alltid tyckt om att åka Finlandsfärja mellan Finland och Sverige, vilket kanske inte är så konstigt egentligen, eftersom jag tillbringade relativt mycket tid på färjorna när jag var liten. En delorsak till det var att min pappa vid tillfället var gästforskare vid Uppsala universitet, och det föranledde en hel del ”kryssande” mellan länderna. Men trots det så har jag ändå ett visst litet obehag inför att resa med färjorna, som inte försvunnit helt trots att det är länge sedan en allvarlig olycka inträffade på Östersjön, jag tänker naturligtvis på Estonia katastrofen hösten 1994.

En enkel räkneoperation ger vid handen att jag var blott 3,5 år gammal när den inträffade och jag har därför inga minnen från själva nyhetsrapporteringen om olyckan. Däremot så har jag fått historien återberättad för mig ett flertal gånger i olika sammanhang, av föräldrar och senare i skolan. Sen föll det litet i glömska fram tills nu när Österbottens tidning hade en artikelserie om M/S Estonia och att det är 20 år sedan olyckan nu i höst, den 28 september 2014.

Vad kan man då säga om Estoniakatastrofen som inte har blivit behandlat tidigare? Jag vet inte om jag kan tillföra så mycket nytt, men jag kom att fördjupa mig i fallet nu eftersom jag glömt massor med detaljer om händelsen. Utöver att det var en oerhörd mänsklig katastrof där över 800 personer omkom och således en av de värsta fartygsolyckorna efter andra världskriget, så lämnar historien också en hel andra spår efter sig. Dels har man förbättrat säkerheten på färjorna och tagit lärdom av det inträffade, men dels har det också lämnat spår i folks medvetande om riskerna med sjöfart.

Jag är själv en person trivs till sjöss och det är få saker som är så avkopplande som att ge sig ut på sjön med en familjens båtar, men samtidigt har vi barn fått lära oss att ha respekt för sjön och havet. I en av våra båtar finns en VHF-radio, liksom det också finns på alla stora handelsfartyg – så även på Estonia. VHF-radion är speciell så tillvida att den inte fungerar som en mobiltelefon, var telefonen är i kontakt med en mast (basstation) som förmedlar samtalet vidare ut i telefonnätet. Istället fungerar VHF-radion så att samtalet kopplas till alla som råkar finnas inom hörhåll. VHF-radion är uppdelad på flera kanaler, var kanal 16 fungerar både som en kanal man passar (lyssnar på) för inkommande ”samtal” men också som nödkanal. Det var på den kanalen Silja Lines Europa hösten 1994 tog emot Estonias nödandrop ”Mayday Mayday”, och han som tog emot samtalet är en Vasabo som då var styrman på Europa (läs mera om honom i ÖT).

Samtalet till Silja Europa från Estonia och efterföljande samtal med kringliggande båtar finns dokumenterat i videon ovan, och det är känslosamt att lyssna på samtalstrafiken – var också den sista kontakten med Estonia hörs. Till sjöss fungerar det så att det fartyg som tar emot ett nödanrop, kommer att fungera som ledningscentral under hela räddningsuppdraget – detta eftersom det inte finns något direkt nödnummer att ringa genom VHF. Istället lyssnar alla sjötrafikanter in samtalstrafiken, och förhoppningsvis hör även Sjöräddningscentralen i Åbo trafiken – som förmedlar och distribuerar hjälpen från land. För alla båtförare som hör ett nödanrop, är skyldiga att bistå om de är i närheten och kan.

marinvhf

Bild på en modern VHF-radio för fastmontage i fritidsbåtar. Notera den röda ”Distress”-knappen, ett tryck på den i 5 sekunder och radion sänder ett digitalt nödanrop som också innehåller båtens position under förutsättning att radion är ansluten till en GPS-mottagare.

I Estonia fallet, så kom flertalet passagerarfärjor till undsättning – däribland Viking Mariella och Silja Europa som var först på plats. Som kuriosa kan det nämnas att det är ”roligt” att höra de olika dialekterna som de för konversationerna på över VHF-radion: SL Europa med en tvåspråkig Vasabo, VL Mariella med en Ålänning och deras mycket kännspaka dialekt, liksom SL Symphony med en rikssvensk befälhavare. Dessvärre är katastrofen ett faktum när de ett par minuter senare kommer fram till platsen var Estonia borde ha befunnit sig – istället flyter bara löst bråte omkring och senare ser de även människor i havet… Vid tillfället var det hård storm, så att vågorna sköljde vatten upp på kommandobryggorna så passagerarfärjorna kunde inte själva plocka upp folk ur vattnet. Istället gjorde de i ordning sina helikopterplattor på båtarna, så att helikoptrar från Finland (Super Puma) och Sverige skulle kunna lyfta ombord människor dit istället för att behöva ödsla tid på att flyga i land med dessa.

Bild på Estonia med öppet bogvisir, var via bilar och lastbilar kör ombord på färjan.

Hur kunde då Estonia gå under så snabbt? Estonia hörde till en fartygstyp som kallas för Ro-Ro-fartyg (det har ingenting med rodd att göra…), vilket är en förkortning för Roll On och Roll off fartyg (på svenska rulla på och rulla av fartyg). Tanken med sådana fartyg är naturligtvis den att bilar skall kunna köra (rulla) ombord på fartyget genom en lucka i fören och sedan också köra av fartyget genom en lucka i aktern. I princip alla passagerarfärjor i Östersjön är av den typen, då de fraktar både människor och bilar, vilket möjliggör snabba och smidiga transporter då bilarna inte behöver lyftas ombord. Men dessa fartyg kommer också med en stor nackdel då de behöver ha en lucka i fören. För vad man inte tänker på med dessa passagerarfartyg är att de nästan är som gjorda för att sjunka snabbt – detta då de har bildäcket i vattennivå som bildar en jättestor ihålig tunnel genom -hela- båten. It goes without saying att om den vattenfylls så sjunker båten som en sten, och den vattenfylls snabbt om luckan öppnas i fören och vattnet kan strömma in – samtidigt som luckan i aktern är stängd. Det hände också med Estonia, vattnet kunde under överfarten mellan Tallinn och Stockholm börja tränga in på bildäcket. Orsaken var att bogvisiret som sitter längst fram på fartyget bröts lös och lossnade i den hårda sjögången och samtidigt öppnades även den vattentäta luckan som fungerar som ramp till bildäcket när båten är förtöjd. Resten är ju historia tyvärr, båten sjönk mycket snabbt och många blev instängda på hyttdäck och gick således med båten till botten.

vikinggrace

Ritning över ett modernt fartyg: Viking Grace – här har man tagit lärdom av olyckan och delat upp bildäcket i flera (vattentäta)sektioner för att minska risken. Röda pilar och text adderade av mig. Bild från: idg.se

Tyvärr ”behövs” ofta en olycka för att man antingen skall bli varse om ett potentiellt problem, alternativt att man skall bemöda sig med att åtgärda ett problem som man redan är medveten om. Nu är jag ingen ingenjör, men som jag har förstått det så har man idag beaktat problemet med att ha ett stort bildäck som går tvärsigenom fartyget, genom att börja indela det i sektioner. Efter Titanic blev det viktigt med flera vattentäta skott i båtarna så att hela båten inte skall vattenfyllas på en gång. Numer har man anammat den principen också för bildäcket på färjorna så att det stängs mellanvägar där för att det inte skall var en enda stor ”behållare”, utan flera mindre behållare.

vikingbat

Visst är de väl vackra fartygen som trafikerar Östersjön? Särskilt på natten när de stävar fram över spegelblankt vatten fullt upplysta.

Trots Estoniakatastrofen så har passagerartrafiken fortsatt över Östersjön, och det har ju till och med tillkommit helt nya fartyg vilket visar på att rederierna tror på branschen. Vilket är trevligt eftersom jag tycker man skall ta lärdom av olyckan och satsa på att undvika framtida olyckor, istället för att vara rädd för överfarterna. Jag gillar trots allt starkt att resa med fartyg från Åbo/Helsingfors-Stockholm med fartyg, och det har lämnat ett par minnen också. Bl.a. när jag åkte med min bror och han hade envisats med att vi skulle boka en D-hytt (!), skalan går alltså från A-E, var A-hytten är bäst av vanliga hytter. Nåväl, vår hytt var belägen under bildäck, t.om. under vattennivån och överfarten var stormig. Utöver viss cellskräck så gungande det också betänkligt, för även om jag inte bli sjösjuk, så hade jag nog till en början svårt att sova – för när jag satte mig upp på sängkanten och tittade ut mot andra vägen i hytten så såg hur golvet steg och sjönk med en halvmeter (!) i vågorna. Så hädanefter bokar vi nog hytter litet högre upp i fartyget, det kan jag nog avvara till.

För den som vill bekanta sig mer med Estonia katastrofen så rekommenderar jag en engelskspråkig dokumentär av Discovery Channel som finns tillgänglig på Youtube. I dokumentären porträtteras också ett par överlevare, var bl.a. en svensk berättar lite av en solskenshistoria som hände honom mitt i katastrofen – när han skulle lämna det sjunkande fartyget (vilket var svårt), så stötte han i hop med en tjej och de kom överens om att hjälpa varandra att lämna fartyget. I gengäld lovade han att bjuda henne på middag i Stockholm veckan därpå om de klarade sig, vilket han också fick tillfälle att göra 😉
Alternativt om du är mera hardcore så finns hela haverirapporten att läsa här, så kan du som förstår dig på tekniska termer gotta dig i allt material – jag var dock tvungen att lämna vissa delar därhän.

Med förhoppning om framtida trygga och roliga Östersjööverfarter,
Sebastian

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén